«خود زندگی نامه نوشت کوتاه» حشمت اله طبرزدی. بخش ششم

by

29-سال 75 در حالی به سوی پایان خود شتابان می رفت که مسئله ی بر گزاری انتخابات ریاست جمهوری در 2 خرداد 76 نظرگاه بسیاری را به خود جلب کرده بود. مجلس پنجم در بهار سال 75 تشکیل شد. در این دور از انتخابات مجلس از سوی اتحادیه چند تن از شورای مرکزی معرفی شدند.جواد امامی،پرویز سفری،محمد مسعود سلامتی و محمد میر ابراهیمی و چند تن دیگر کاندیدا های اتحادیه بودند که همگی رد صلاحیت شدند. با پیگیری های به عمل امده ، معلوم شد که دستگاه بیت رهبری در این ماجرا دست داشته و منطق ان ها نیز این بود که در رقابت بین کارگزاران سازندگی که یگ گروه حامی رفسنجانی بود با روحانیت مبارز که حامی خامنه ای بود،گروه پیام دانشجو، رای روحانیت مبارز را شکسته و نتیجه به نفع کارگزاران می شد. در هر حال این رد صلاحیت ها به هر دلیل که صورت می گرفت، غیر قانونی بود وموجب موضع گیری شدید ما شد. در ان دوره اگر چه رای فائزه ی هاشمی بالا تر از ناطق نوری بود اما در هر حال انتخابات را مهندسی کردند و گروه کارگزاران و جریان چپ اسلامی را نگذاشتند تا اکثریت مجلس را به دست بگیرد. ما نیز از فرصت استفاده کرده و با داشتن پیام دانشجو( به صورت موقت و برای مدت 2 ماه ) فرصت را مغتنم شمرده ،ضمن ادامه ی افشاگری و بیان نظرات خود و تاکید بر حقوق اساسی مردم و نقد دو جریان قدرتمند یعنی جناح راست و کارگزاران، از ان جا که هنوز جریان باند قدرت امکان و قدرت زیادی داشت به صورت اشتی ناپذیر بر باند قدرت می تاختیم و موجبات ضعف دو طرف را فراهم می اوردیم. جالب این است که از امکانات تبلیغی پیام دانشجو استفاده کرده و به تبلیغ کاندیدا های رد صلاحیت شده یعنی امامی،سفری و سلامتی پرداختیم و میر ابراهیمی نیز تایید شده بود که حدود 60 هزار رای اورد. تبلیغ کاندیدای ردصلاحیت شده را اقدامی در مبارزه علیه نظارت استصوابی می دانستیم. این اقدام هنوز هم می تواند الگویی برای مبارزه ی منفی باشد که متاسفانه با گذشت 18 سال از ان زمان، هنوز هیچ اصلاح طلبی حاضر به استفاده از این روش نشده است.

در هر حال رقابت بین این دو جریان(طرفداران رفسنجانی با طرفداران خامنه ای) شروع شده بود و در بین ما نیز یک تحلیل درون گروهی با عنوان «سه پایه»وجود داشت. مبنای تحلیل این بود که تا وقتی رفسنجانی و خامنه ای با هم باشند نیرو های ازادی خواه و عدالت طلب کاری از پیش نخواهند برد. به همین دلیل رقابت بین ان دو را به نفع مردم می دانستیم. از دیگر سو امیدوار بودیم تا جناح چپ اسلامی فعال شود و بالانس قدرت به نفع مردم بر هم بخورد. به همین دلیل بود که لیست مجاهدین انقلاب اسلامی را در پیام دانشجو تبلیغ می کردیم و از انجمن های عضو دفتر تحکیم و برنامه هایشان پشتیبانی می کردیم. در هر حال انتخابات مجلس به پایان رسیده بود و پیام دانشجو را توقیف کرده بودند و چند ماهی ان گونه که پیشتر گفتم از توقیف ان گذشته بود و اینک در استانه ی انتخابات ریاست جمهوری قرار داشتیم. در همین دوره بود که اتحادیه نیز که اینک تریبون اصلی اش یعنی پیام دانشجو را زده بودند، به دنبال فرصت هایی می گشت تا با مردم حرف بزند و علیه وضع موجود افشاگری کند. البته تشکیل اردوهای دانشجویی و میتینگ ها به راه بود اما کافی نمی دانستیم. این بود که اتحادیه در اجلاسیه ای که برگزار کرد، مسئله ی کاندیدا های موجود را مطرح و به رای گذاشت. ازبین 50 نماینده ی شرکت کنند ه در این اجلاسیه، 1رای به شهری 4 رای به خاتمی و بقیه برای من بود و یادم نیست که ناطق نوری نیز رای داشت یا هیچ رای نداشت. البته باید به گزارش ان اجلاسیه مراجعه شود. در هر حال من از سوی اتحادیه به عنوان کاندیدا برای انتخابات ریاست جمهوری هفتم معرفی شدم و به همین بهانه سخنرانی های خود در دانشگاه و مسجد و مدرسه و ورزشگاه در هر شهر و روستا را شروع کردم. این دوره از فعالیت های تیم پیام دانشجو و اتحادیه و سخنرانی های من برای خود فصلی جدا گانه دارد. در همه ی سخنرانی ها قانون اساسی در دست و حقوق اساسی ملت به ویژه حقوق فردی و حق تعیین سرنوشت و ازادی بیان و قلم و حزب و ازادی انتخاب را مطرح کرده و بر حقوقی مثل حق کار و مسکن و اموزش و بهداشت تاکید و هر نوع تفتیش عقیده و سانسور و شکنجه را محکوم می کردم و از ان سو در نقطه ی مقابل، اقتدارگرایان، بر این امر تاکید می کردم که ،هیچ قدرت فراقانونی نداریم و حتا رهبر باید در چارچوب قانون عمل کند.فصل تبلیغات انتخاباتی را به میتینگ های افشاگر و مبارزاتی علیه قدرت فراقانون و فساد و ظلم و تباهی باند قدرت تبدیل نمودم، که در نهایت با رد صلاحیت من،این ابزار مبارزاتی را نیز از دست ماگرفتند.

در همین دوره بود که من جزوه ی« فلسفه ی حقوق فردی در قانون اساسی» را نوشتم و در ان جا در مورد این صحبت کردم که اگر رهبری،ریاست جمهوری،مجلس شورا ،خبرگان رهبری و شورا های شهر و روستا در کنار هم به عنوان یک منظومه ی حقوقی و در چارچوب قانون اساسی دیده شوند،حقوق شهروندی نیز رعایت خواهد شد. در واقع اولین تعریف روشن ما از اصلاح طلبی در چارچوب قانون اساسی موجود در ان رساله امده است.این رساله هنوز هم از چنان استحکام حقوقی و استدلالی برخوردار است که اصلاح طلب ها می توانند از ان استفاده کنند. اگر چه ما سال ها است که از ان نظر گذر کرده و ساختار موجود را اصلاح پذیر نمی دانیم اما به هر حال تعریف روشنی است از اصلاح طلبی درچارچوب قانون اساسی موجود که اقتدار گرا ها هنوز به ان تن نداده اند. اخیرا و پس از 18 سال از ان تاریخ،حسن روحانی به صورت ناقص و غیر شفاف همان دیدگاهها را مطرح کرده است .

30-رد صلاحیت من در اوایل خرداد 76 بود و این در حالی بود که در 2 خرداد 76 به دلیل نارضایتی عمومی از وضع موجود و روشنگری های نشریه هایی مثل پیام دانشجو و حضور قدرتمند جنبش دانشجویی و تنفر عمومی از ناطق نوری به عنوان کاندیدای خامنه ای و حاکمیت، مردم در حالی به صندوق های رای هجوم اورده و رای خود را به محمد خاتمی که سخن از حقوق فردی و جامعه ی مدنی پیش کشیده بود، دادند که خود ان ها یعنی جناح چپ اسلامی فکر می کرد حد اکثر 3 میلیون رای بیشتر ندارد و این مطلب را بعدا بهزاد نبوی اعتراف کرد. نتیجه ی همه ی زحمات ما به حساب محمد خاتمی ریخته شد. این در حالی بود که اتحادیه اعلام کرد با ردصلاحیت کاندیدای اختصاصی اش، از هیچ کس پشتیبانی نمی کند و نکرد و عملا انتخابات را برای خود تحریم کرده بودیم .اگرچه بسیاری از اعضا و هوادران اتحادیه و پیام دانشجو رای خود را برای خاتمی به صندوق ها ریختند. شاهد بودیم کرباسچی و کارگزاران با امکاناتی که از مردم به یغما برده بودند در سراسر کشور برای خاتمی تبلیغ می کردند و به همین دلیل کسانی چون من و اعضای شورای مرکزی نمی توانستیم به خاتمی خوش بین باشیم. اما هواداران به صورت گسترده از خاتمی استقبال کردند.در عین حال در همان دوره عطا اله مهاجرانی در سخنرانی های خود خواهان تغییر قانون اساسی برای ریاست جمهوری مادام العمری رفسنجانی شده بود و از این که می دیدیم هاشمی از اریکه ی قدرت به پایین می اید بسیار خوشحال بودیم. اما بازی سیاسی هاشمی-کارگزار با خاتمی را زیر نظر داشتیم و می دانستیم این ها دستشان دردست هم است و بود.اگر چه رفسنجانی سعی می کرد ناطق نوری را نیز داشته باشد که اگر رای اورد ،امکان استفاده از او برای تثبیت قدرت کارگزارانی خود را داشته باشد . به همین دلیل بود که رفسنجانی به محض اگاهی از نظر سنجی ها فورا تغییر مسیر داد و به سمت خاتمی غش کرد تا از طریق او نفوذ و منافع خود را حفظ نماید. خامنه ای نیز در تبلیغات پرحجم خود و در زیر عنوان کاندیدای اصلح، فقط کم مانده بود که بگوید نام این کاندیدای اصلح ناطق نوری است. به همین دلیل پیروزی شگفت انگیز خاتمی در ان انتخابات،» نه» به انحصارطلبی و اقتدارگرایی نامیده شد و درست هم بود. ما اگرچه زمینه ساز چنین پیروزی بزرگی بودیم اما نه تنها از ان بهره ی تشکیلاتی و مطبوعاتی نبردیم بلکه هزینه ی سنگینی در دوران حاکمیت 8 ساله ی جناح2 خردادی پرداختیم. اگر چه در مجموع ان دوره را به نفع مردم دانستیم و بود.

Scan10005

تبلیغ کاندیداهای رد صلاحیت شده در مجلس پنجم به نشانه ی نافرمانی مدنی و بی اعتبار دانستن نظارت استصوابی شورای نگهبان.

حشمت الله طبرزدی و سفری و شهریاری.

حشمت الله طبرزدی و سفری و شهریاری.

سال 75- من با علیپور.

سال 75- من با علیپور.

 من و امامی و رفعت بیات در حال سخنرانی در دانشگاه اصفهان-سال 74

من و امامی و رفعت بیات در حال سخنرانی در دانشگاه اصفهان-سال 74

من با سلامتی

من با سلامتی

 1- من در پایان سال 75 و در حال سخنرانی برای تبلیغات ریاست جمهوری ششم. رد صلاحیت شدم.

1- من در پایان سال 75 و در حال سخنرانی برای تبلیغات ریاست جمهوری ششم. رد صلاحیت شدم.

رساله ی حقوق فردی در قانون اساسی. این رساله حاوی نظرات اصلاحی ما در دوره ی 73-76 بود که حکومت با مشت اهنین پاسخ ان را داد.

رساله ی حقوق فردی در قانون اساسی. این رساله حاوی نظرات اصلاحی ما در دوره ی 73-76 بود که حکومت با مشت اهنین پاسخ ان را داد.

Scan10154

مطلبی از رساله ی فلسفه ی حقوق فردی.

پاسخی بگذارید

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی یکی از نمادها کلیک کنید:

نماد WordPress.com

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

عکس گوگل

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Google خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

درحال اتصال به %s


%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: