اولین بازجوی من

by

11813269_923853781018778_7232071585531946944_n

من همیشه اولین ها را به یاد می اورم.اولین بار که پرتقال خوردم،اولین بار که هواپیما سوار شدم و… فکر می کنم همه ی انسان ها همین گونه باشند. ولی بازجو، شکنجه، سلول انفرادی و…اولین و اخرینش در ذهن و روان برای همیشه حک می شود.

اوایل سال74 بود و ما از طریق هفته نامه ی پیام دانشجو، گرم افشاگری و مبارزه با فساد و ستمگری بودیم. یک روز دو سند برای ما ارسال شد. یکی در باره ی محسن رضایی فرمانده ی سپاه و دیگری در باره ی احمد خمینی. سند اول می گفت؛ محسن رضایی ضد امریکایی با ارسال نفت کشور اذربایجان، از طریق نفت کش ها ی سپاه ، به جنوب ایران و برای امریکا موافقت کرده است.
سند دوم می گفت؛ کنسول ایران در هامبورگ از دولت رفسنجانی درخواست کرده است تا اجازه بدهند از حساب های احمد خمینی برای پرداخت بدهی های ایران برداشت شود. تقریبا محتوای سند ها این گونه بود. وقتی این دو سند را دیدم ، این نگرانی به من دست داد که مبادا این ها را داه باشند و بخواهند به بهانه ی درج مطلب علیه دو فرد بسیار مهم در دستگاه حکومت ،یا حتا نگهداری اسناد فوق محرمانه،ما را بزنند. به همین دلیل با شورای نویسندگان نشریه ،مشورت کردم و قرار شد این دو سند فوق محرمانه را به خودشان برگردانیم که البته اشتباه بزرگ ناشی از فشار های سنگین بر ما، بود.
من با یکی از عمو زادهها که می دانستم در اطلاعات است و با فلاحیان رفیق بود و از روحانیون مدرسه ی حقانی بود، تماس گرفتم و گفتم به دوستانتان بگویید بیایند این دو سند را ببرند. راستش از بازجویی و اطلاعاتی و این گونه چیزها هیچ اطلاعی نداشتم و با همه ی زیرکی، در این زمینه بسیار بد و خام عمل کردم.ان شیخ هم یکی از همکارانش را به ما وصل کرد که گفته می شد از معاونین فلاحیان است.
من در دامی افتاده بودم که خودم ، پا در ان گذاشتم.این عنصر اطلاعاتی با من تماس گرفت تا استاد را به او بدهم. اما در این فاصله زمانی 2-3 روزه، اتفاقی افتاد. گروه انصار حزب اله به دفتر هفته نامه حمله کرد و وحشیانه همه را کتک زد، فحاشی کرد و برخی اسناد را با خود برد. من ان روز نبودم و اسناد را نیز در یکی از کشو های روابط عمومی گداشته بودم. پس از این حمله، ما در این توهم بودیم که حتما می خواسته اند با این حمله، اسناد را ببرند و ما را به نگهداری اسناد فوق محرمانه متهم کنند.
انها البته به اسناد دسترسی پیدا نکردند و ما در این زمینه متوهم بودیم و حتا اگر دسترسی پیدا می کردند، سواد این را نداشتند که بفهمند این اسناد چیست.
روز بعد فردی که خود را سیادتی معرفی کرد از من دعوت کرد که به محل وزارت اطلاعات بروم و اسناد را به او بدهم. وقتی به او گفتم که به دفتر حمله شده و غیر مستقیم اشاره داشتم که کار رفقای خودتان است، خنده ی زشتی کرد و گفت: شانس اوردی روز حمله نبودی و گرنه حالا روی تخت بیمارستان بودی!؟
ان روز با یک سری بحث های سیاسی گذشت و او که مرتب تکرار می کرد که این مسائل به من مربوط نیست ، من را به صورت غیر مستقیم بازجویی کرد. ان روز گذشت تا این که ما نامه ای از مادر فردی به نام بیاشاد که مدیر کل مالیاتی وزارت اقتصاد بود و بازداشت و شکنجه شده بود، در پیام دانشجو درج کردیم.در این نامه به شکنجه های این فرد اشاره شده بود. در عین حال، علیه فرار مالیاتی باند رفسنجانی نیز افشاگری می کردیم. این امر بهانه ای شد تا دوباره ،سیادتی با من تماس بگیرد و دعوت به دیدار کند. من رفتم ساختمان وزارت اطلاعات اما این سیادتی، ان فرد مودب اولیه نبود. چهره ی واقعی اش را رو کرد. او ان روز بر سر من نعره می کشید که چرا نامه ی بیاشاد را منتشر کرده ایم. من البته در برابر او خونسرد نشسته بودم و برخلاف گمان او، که فکر می کرد با این نعره ها جا می زنم ، محکم ایستادم. به او گفتم :اگر خیال می کنی من در نشریه تکذیبیه می دهم که حرفهای این فرد دروغ بوده است، خیال باطل است و بود. زیرکانه از او خواستم تا اطلاعات نامه ی رسمی بدهد و تکذیب کند. او که مرتب از اتاق بازجویی بیرون می رفت و بر می گشت، این پیشنهاد را رد کرد. وقتی فهمید با تهدید کار به جایی نمی برد، از من درخواست کرد تا مطلبی از سوی نشریه بنویسم و البته من نیز یک مطلب ابکی نوشتم که در بازجویی بعدی، نارصایتی اش را اعلام کرد و من نیز خوشحال شدم!
این هم گدشت و این مقام اطلاعاتی که من او را دست کم گرفته یا به اهمیت کاری که خودمان می کردیم- انتشار هفته نامه-واقف نبودیم، کینه من را در دل گرفت. همکار سعید امامی و فلاحیان با روزنامه نگاری مواجه شده بودند که گویا قرار نبود ،به فرموده عمل کند!
14 امرداد 74 بود. روز پیش از ان، هفته نامه توسط همین وزارت اطلاعات رفسنجانی توقیف شده بود. در محوطه ی دانشگاه تهران میتینگ برگزار کرده بودیم. پیش از میتینگ، همین سیادتی قرار بود من را توسط ادم هایش برباید. چند نفر دور من را گرفته بودند و اصرار داشتند به ماشینی بروم که معاون وزیر اطلاعات در انجا منتطر من است. من در محوطه ی دانشگاه با چند تن از دوستان، با استواری به طرف دانشجویان می رفتم و می دانستم، اگر به محل میتینگ برسم هیچ کاری از دستشان بر نمی اید. همین گونه شد و حتا جمعیت که متوجه شده بودند افرادی با من کلنجار می روند،فریاد کشیدند که دست بردارید و انها نیز رفتند.
اما سیادتی دست بردار نبود.ان رور وقتی از دانشگاه به محل دفتر نشریه برگشتیم، همکاران سیادتی با اسلحه به درون ساختمان ریختند.حدود 15-20 نفر از دوستان من انجا بودند. اما اطلاعاتی ها با این قول که تا چند ساعت دیگر، طبرزدی را بر می گردانیم، من را با خود بردند. در حالی که به من چشم بند زده بودند در خیابان ها می گرداندند. راستش اولین باری بود که این گونه بازداشت شده و چشم بند به چشم هایم زده بودند. سعی می کردم جا نخورم اما وحشتناک بود. هر حرفی می زدند یا هر اقدامی انجام می دادند ، برایم یک تهدید بود. حس می کردم به دست شیطان افتاده و به جهنم و تاریکی برده می شوم.
من را بردند به جایی که بعدا متوجه شدم احتمالا شکنجه گاه توحید است. شاید هم نبود. اما لباس زندانی پوشیدند و من را در یک دخمه انداختند که یک گوشی تلفن بود که سیم اتصال نداشت و از ان به عنوان محلی برای تعویض لباس استفاده می کردند.اروم اروم توهماتم شروع شد. تازه متوجه شدم که با چه دستگاه مخوفی سر و کار دارم و چهره ی شیطانی سیادتی در ذهنم زنده شد. من در برابر جلاد های جمهوری اسلامی، سرکشی کرده بودم و خودم متوجه نبودم. انجا متوجه شدم که داستان چیست. پس از مدتی صدایی اشنا شنیدم که:اقای طبرزدی تو اینجا چه می کنی! در حالی که چشم هایم بسته بود گفتم:نمیدونم. رفقای شما اوردن. او همان سیادتی خبیث بود. دست من را گرفت و به طبقه ی بالا برد. شاید طبقه ی سوم. انجا نیز فقط یک دخمه بود. به من گفت پشت به انها بنشینم و چشم بند را بالا بزنم.
او تصمیم گرفته بود در همان جا از من زهر چشم بگیرد. بازجویی ها شروع شد. من البته حواسم جمع بود که یک کلمه ، بی ربط ننویسم.او هم متوجه شد و عربده را شروع کرد: قدرت طلب، تو قدرت طلبی، تو به رکن نظام توهین کردی- منظور او از توهین به رکن نظام، نقد ما علیه رفسنجانی بود.- تو باید بگویی از چه کسی خط می گیری! تو میخواهی با تعریف از رهبر، و توهین به هاشمی، بین این دو اختلاف بیندازی قدرت طلب،!؟ تو راه گم کردی، منحرف شدی یا بگو از کی خط می گیری یا همین جا می خوابونمت و چوب توی… می کنم. انقدر شلاقت می زنم تا بمیری…!
خوشبختانه در تمام این مدت که او عربده می کشید و توهین می کرد و تهدید می کرد، من بسیار خونسرد نشسته بودم و تکون نخوردم. گویا این ترفند سیادتی هم نگرفت. فهمید که تهدید برای ترساندن این روزنامه نگار کله شق کارساز نیست…
اری ان شب و ان روزها گدشت اما خاطره ی تلخ ان در ذهن و روان من حک شد و همان شب به او گفتم :پس مردم راست میگن، با عصبانیت پرسید چی رو راست میگن. پاسخ دادم این که شما همه کار می کنید. و اضافه کردم، امشب البته چشم های من باز شد و شد…
سال ها گدشت و در سال 85 من زندان اوین بودم. زمان احمدی نژاد که دیدم اقای سیادتی، با نام دکتر سعیدی در پست معاونت مجلس، سازمان انرژی اتمی در تلوزیون ظاهر شد که همان زمان مطلبی منتشر کردم. در عین حال متوجه شدم که شکنجه گر های رژیم در پست های گوناگون در حال کنترل امور هستند.
اخیرا نیز شنیدم که

، اقای روحانی او را به ریاست تامین اجتماعی گماشته است. عجبا! البته قباد یا علی ربیعی، وزیر کار نیز از همکاران سیادتی بوده است و روحانی خودش به مدت 20 سال در بالاترین پست امنیتی مشعول بود. پور محمدی، جلاد معروف را به عنوان وزیر دادگستری اش نصب کرده است. به راستی که ما در کجا زندگی می کنیم!؟

پاسخی بگذارید

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی یکی از نمادها کلیک کنید:

نماد WordPress.com

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

عکس گوگل

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Google خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

درحال اتصال به %s


%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: