Archive for ژانویه 2019

مصاحبه در برنامه تفسیر خبر

29 ژانویه 2019

فردا:انقلاب چه دستاوردي براي ايران و مردم ايران داشت؟

براي پايان دادن به مشكلات روزافزون مردم ايران چه بايد كرد؟

ميهمانان :آقايان حشمت الله طبرزدي /تهران و عليرضا حقيقي/تورنتو

منشور نوین جبهه دموکراتیک ایران

26 ژانویه 2019

 

منشور نوین جبهه دموکراتیک ایران

شرایط سیاسی ایران ضرورت تاسیس جبهه ای برای سازماندهی آزادیخواهان به قصد تقویت و رهبری جنبش آزادیخواهانه ی ملت ایران و دست یابی به جامعه ای آزاد و دموکراتیک راایجاب نموده است. به همین دلیل گروهی از نیروهای آزادیخواه پس ازمذاکرات فراوان و توافقات کلی ، جبهه ی دموکراتیک ایران را تاسیس ودرتاریخ 11 مهرماه 1379 خورشیدی آن را اعلام می نمایند.

اینک برای تمام افراد و تشکل های آزادیخواه که برای رهایی ملت مبارزه می کنند و علاقه مند هستند به این جبهه بپیوندند ، اصول خط مشی سیزده گانه به شرح زیر اعلام می گردد:

اصول خط مشی

الف : خط مشی تشکیلاتی

۱این تشکل به صورت جبهه ای شکل گیری می شود، بنابراین احزاب، سازمان ها، اتحادیه ها و تشکل های مختلف می توانند با حفظ استقلال خود دراین جبهه عضویت داشته باشند.

۲احزاب و گروه ها با هرنوع فکر وعقیده و ایدئولوژی به شرط پذیرش و التزام به اصول آزادی و دمکراسی، اعلامیه جهانی حقوق بشر، استقلال کشور و منافع ملی می توانند به عضویت این جبهه درآیند. بنابراین جبهه ی دموکراتیک ایران ازهیچ عقیده یا ایدئولوژی پیروی نمی کند ویک جبهه ی سیاسی آزاد و ملتزم به اصول پلورالیسم وتکثرگرایی است.

۳تا زمانی که فضای نسبتا امن و ازاد برای شکل گیری و فعالیت تشکل های سیاسی و مدنی به وجود اید، امکان عضو گیری شخصیت های حقیقی وجود داشته باشد.

ب: خط مشی اجتماعی

۴درآیین اجتماعی، این جبهه خود را ملزم به اجرای اعلامیه ی جهانی حقوق بشر با در نظر گرفتن مقتضیات و نیازهای کنونی بشر دانسته و دفاع از حقوق انسان ها فارغ از نژاد، ملیت، قومیت، جنس وعقیده آنان در راس برنامه های این جبهه قرار دارد.

۵جبهه دموکراتیک ایران خود را ملزم به برقراری و‌گسترش اعلامیه ی جهانی حقوق بشر و میثاق های آن دانسته و دفاع از حقوق تمامی ایرانیان فارغ از نژاد و تیره و قوم، محل تولد یا سکونت، رنگ، جنسیت و‌گرایش جنسی، زبان، مذهب، عقیده و خاستگاه اجتماعی در راس برنامه های این جبهه قراردارد.

پ: خط مشی سیاست بین المللی

۶جبهه ی دموکراتیک ایران روابط خارجی بین ایران با سایر ملل را برپایه قوانین و ضوابط بین المللی و احترام متقابل دانسته و ضمن تاکید برعضویت ایران در جهان آزاد، ایجاد روابط با تمام ملتها و دولت‌ها براساس منافع ملی، حفظ تمامیت ارضی و استقلال همه جانبه کشور را از اصول خدشه ناپذیر خود می داند و به هیچ دولتی اجازه دخالت درامورکشور تحت هیچ عنوانی را نخواهد داد.

‌ت: خط مشی سیاست داخلی

۷این جبهه حق حاکمیت ملی ازطریق مشارکت همه جانبه آحاد شهروندان واحزاب و گروه ها درتعیین سرنوشت خود را ازابتدایی ترین حقوق مدنی وتنها ملاک مشروعیت حاکمیت به شمارآورده وبا هرنوع قیم مآبی صنفی یا ایدئولوژیک وهرنوع استبداد و خودکامگی فردی یا گروهی که حق تعیین سرنوشت و حاکمیت ملی را خدشه دارنماید، مبارزه فعال خواهد کرد. بنابراین تنها ملاک مشروعیت هرنوع حاکمیت رای اکثریت ملت خواهد بود که ازطریق رفراندوم و انتخابات آزاد به دست خواهد آمد.

۸آزادی ، دمکراسی، برابری، عدالت و مساوات طلبی ازاصول غیرقابل خدشه درخط مشی جبهه ی دموکراتیک ایران است و مشروعیت این جبهه و شرط عضویت افراد و تشکل ها دراین جبهه درالتزام همه جانبه به اصول فوق است. بنابر این احزاب و گروه هایی که درمنطق سیاسی و عملکرد اجتماعی خود آزادی، دمکراسی وعدالت خواهی را ابزاری برای به دست آوردن قدرت قرار داده، اما به این اصول التزامی ندارند، نمی توانند دراین جبهه عضویت داشته باشند.

۹این جبهه معتقد به حکومتی دموکراتیک است، بنابراین برجامعه ای با حاکمیت سکولارو چند حزبی وجدایی دین وهرنوع ایدئولوژی ازحکومت ( که عملاً با منطق و اصول دمکراسی سازگاری ندارد) تاکید می کند.

۱۰جبهه دموکراتیک ایران خود را ملزم به دفاع و گسترش اعلامیه جهانی حقوق حیوانات دانسته و در رابطه با تخریب محیط زیست و حیات وحش ، موضع گیری جبهه بشدت اعتراضی بوده و حفاظت و بازسازی محیط زیست و حیات وحش را، از اصول مهم خود می داند.

ث: خط مشی مبارزاتی

۱۱جبهه ی دموکراتیک ایران برای رسیدن به اصول خط مشی خود و در جهت نیل به جامعه ای مترقی و زندگی شرافتمندانه آحاد شهروندان و تامین آزادی، رفاه، توسعه همه جانبه، امنیت وجامعه ای مردم سالار ودموکراتیک، مبارزه ی سیاسی اعتراض آمیز و نافرمانی مدنی را از حقوق اولیه خود و هم مهمترین تکلیف ملی وانسانی دانسته ودر این راه هیچ نوع تسامحی را جایز نمی داند.

۱۲جهت گیری جبهه ی دمکراتیک ایران درمقابل شیوه های استبدادی و غیردموکراتیک، اعتراضی است و روش مبارزه در این شرایط، مسالمت آمیز و خشونت پرهیز با تاکید بر حق دفاع مشروع تا رسیدن به حاکمیتی قانونمند، مدنی و دموکراتیک است.

ج: خط مشی جبهه برای حاکمیت آینده

۱۳-جبهه دموکراتیک ایران براین باور است که درشرایط فعلی لازم است تمام آزادیخواهان درجهت دستیابی به حاکمیتی قانونمند، دموکراتیک، سکولار و‌ ملی از طریق مراجعه به آرای عمومی مبارزات همه جانبه، مسالمت آمیز و اعتراضی خود را تداوم و شدت بخشیده و تحت هیچ شرایطی به کمترازحاکمیتی ملی، سکولار، مردم سالار و قانونمند بر مبنای قوانین حقوق بشر، رضایت ندهند. تنها دریک ساختاردموکراتیک، نابرابری ها، مظالم، مفاسد وتبعیض های اجتماعی ریشه کن شده و آحاد شهروندان دریک مشارکت همه جانبه با فقر، بیکاری، جهل، عقب افتادگی، ظلم، فساد، استبداد، خشونت و ناهنجاری های گوناگون مبارزه اصولی نموده و کشور را به سوی توسعه همه جانبه و رشد و تعالی، در همه زمینه ها سوق خواهند داد. امروزه بیش از هر چیز نیازمند به اقتدار ملی متکی براراده ملت و برقراری دمکراسی، قانون وامنیت برای تامین منافع ملی و بهبود زندگی آحاد شهروندان ایرانی می باشیم. تنها درسایه حاکمیت ملی با مشارکت همه احزاب و سلیقه ها می توان به ایرانی آزاد، آباد و توسعه یافته دست یافت. بافت اقلیمی، قومی، زبانی، مذهبی، فرهنگی واجتماعی و شرایط اقتصادی ملت ایران به گونه ای است که لازم است برای تحقق عدالت و توسعه همه جانبه، ضمن تاکید بریکپارچگی درچارچوب مرزپرگوهر و تقویت وحدت ملی درنحوه اداره کشور، با به رسمیت شناختن واقعیات موجود٫ درچارچوب یک حاکمیت غیر مرکزگرا تصمیم گرفت. بدون توجه به این مهم، عدالت، دموکراسی، توسعه عادلانه و هماهنگ در سراسر کشور برقرار نخواهد شد.

این منشور در سال ۱۳۷۹ توسط موسسین جبهه ی دموکراتیک ایران تهیه و تصویب و در سال ۱۳۹۷ در شورای عالی جبهه بازنگری و تکمیل گردید.

شورای عالی جبهه ی دموکراتیک ایران

بهمن ماه ۱۳۹۷ خورشیدی

زنده باد آزادی وعدالت

برقرارباد دمکراسی و حاکمیت ملی

نابود باد استبداد

لایو اینستا – #دهه_اعتراض

25 ژانویه 2019

طبرزدی؛

کشور های حامی مردم #ونزوئلا و جامعه ی جهانی

باید از نیروی بازدارندگی در برابر سرکوبگران استفاده کنند

پشتیبانی سیاسی کارایی ندارد.

#دهه_اعتراض

نوه ام بنجامین

21 ژانویه 2019

#دهه_اعتراض را گرامی بداریم

21 ژانویه 2019

🔻هم میهنم، از ۱۲ تا ۲۲ بهمن را به #دهه_اعتراض علیه گرانی،بیکاری،فقر،فساد و سرکوب تبدیل کنیم.

هم میهنم، این دهه را که حکومت با هزینه های سرسام اور و تبلیغات گسترده و دروغین ، عملا برای مردم به #دهه_زجر تبدیل کرده است را باید مغتنم شمرد. برای اینکه حکومت عملا انقلاب را مصادره کرد و به ضد مردم و ضد اهداف اولیه اش ، چون رفاه،عدالت و ازادی تبدیل کرد.

🔻 #اسماعیل_بخشی ها و #سپیده_قلیان ها را به اسارت گرفته است و نان،ازادی و کار همگان را قربانی مطامع باندی، صنفی،فردی و ماجراجویی های منطقه ای و هسته ای نموده است.

🔻در حالی که هزینه ی انقلاب را مردم داده اند و این حق مردم بود که از موقعیت به دست امده به نفع رفاه عمومی،عدالت، امنیت،ازادی،دموکراسی ، ترقی و توسعه استفاده و از مواهب پیشرفت های گوناگون بهره مند شوند اما، باند مافیایی حاکم، همه ی فرصت ها و امکانات را به نفع خود مصادره کرده است.

🔻اینک زمان اعتراض است. باید درس های انقلاب و فرصت دهه ی دوم بهمن ماه که به پیروزی اولیه ی انقلاب ختم شد را قدر بدانیم و بر دامنه ی اعتراضات خود بیفزاییم. حکومت سعی می کند با برگزاری جشن های حکومتی،کلیشه ای و بی محتوا، چنین وانمود کند که همه چیز خوب و ارام است.

🔻ما ملت اما باید با حضور در تجمع های صنفی و مدنی ، اجازه ندهیم حکومت این فرصت را برای شکنجه ی مضاعف روحی و دهه ای برای زجر دادن ما، مورد استفاده قرار بدهد.

🔻باید با مقاومت و نا فرمانی مدنی از دهه ی زجر گذر کرده و ان را به دهه ی اعتراض ارتقا بدهیم. ملتی که فقط تماشاچی است تا حکومت او را زجر و شکنجه بدهد،ملت تسلیمی است که اینده ای نخواهد داشت.دهه ی مقاومت و اعتراض را جایگزین دهه ی تسلیم و رضایت نماییم.

🔻هم میهنم، روز #۲۲بهمن متعلق به ماست تا به هر نحو ممکن علیه گرانی،تورم،فقر،رکود،بیکاری،سرکوب و فساد گسترده ی حکومتی فریاد بزنیم و بیش از این به حکومت اجازه ندهیم با برگزاری شوهای تبلیغی ، بی محتوا و تحریف واقعیات اجتماعی، وجدان ملی ما را به بازی و تمسخر بگیرد.

۱ بهمن ماه ۱۳۹۷ خورشیدی

حشمت اله #طبرزدی دبیرکل جبهه ی دموکراتیک ایران

ایران/تهران

هشدار #طبرزدی در مورد #اعتراف_گیری ، #مستند #طراحی_سوخته سازی و دستگیری دوباره #سپیده_قلیان

21 ژانویه 2019

https://t.me/Heshmattabarzadi/1381

🔻ماجرای ما و رژیم و امریکایی ها

19 ژانویه 2019

🔻حشمت اله طبرزدی

ما ،مردم و مخالفین جمهوری اسلامی ، به شدت پراکنده هستیم. رژیم این را خوب میداند و البته به نام های مجعول اما از جانب اپوزسیون ، بر تشتت ، استیصال و نا امیدی در بین ما ، می افزاید.

🔻توده ها به درد فقر،نداری،بیکاری و گرانی بر خود می پیچند اما نشانی از مخالفین ندارند یا نمی گیرند . برای اینکه اثر جدی از اپوزسیون در زندگی خود نمی بینند .

🔻حتا در دورترین نقاط ایران، دژ های رژیم از طریق سپاه،بسبج،نیروی امنیتی و انتظامی برای مقابله با مردم ، مستحکم شده است و بیت المال را برای تقویت ان، حاتم بخشی می کند.

🔻رژیم نیز در حصار عملکرد،اندیشه و سیاست های ۴۰ ساله ی خود گرفتار امده و هیچ برون رفتی از باتلاق موجود ، برای خود متصور نیست.این را نیز همگان به خوبی می دانند.

🔻در این وانفسا اما #پمپئو وزیر امور خارجه ی امریکا،دچار توهم خود ناجی پنداری برای ملت ایران شده و از ما دعوت کرده است تا به پیج فارسی وزارت خارجه ی امریکا برویم و امال و ارزو های خود برای اینده را با ایشان در میان بگذاریم! برخی از اپوزسیونهای گرداگرد، دولت پرزیدنت ترامپ از ملت ایران چه تصویری برای ایشان ترسیم کرده اند که او به توهم ناجیگری برای ما افتاده را باید از میان کامنت های ارسال شده برای ایشان دریافت!

🔻انسو تر اما گویا قرار است در ورشوی لهستان نیز برای اینده ی ایران تصمیم گیری هایی شود. مسئله ی اختلاف بین رژیم یاغی و سرکوبگر حاکم بر ایران با امریکا و غرب و نحوه ی برخورد امریکا با رژیم حاکم بر ایران ، به خودشان مربوط است اما ، دولت پرزیدنت ترامپ را به دو نکته توجه میدهم.

🔻اول اینکه به فکر حمله به ایران و تخریب زیرساخت های این کشور نیفتند.ایران

متعلق به ایرانیان است و نه اخوند های حاکم و شرور.این اقدام موجب تشدید اختلافات تاریخی بین ملت ایران با امریکا خواهد شد.دشمنی ملت ایران با رژیم حاکم بر ایران، توجیه عقلانی برای حمله به ایران و تخریب زیرساخت ها ندارد .

🔻دوم اینکه سعی نکنند برای ملت ایران تصمیم بگیرند و یا در سرنوشت ما، دخالت کنند. تنها کمکی که می توانند بکنند این است که، با رژیم حاکم و سرکوبگر، بر سر ارزانتر خریدن نفت ایران و بردن مواد خام ایران ، همچون اروپایی ها،معامله نکنند.این بهترین کمک به ملت ایران است.

🔻سرنوشت ما مردم ایران باید به دست خود ما ،رقم بخورد. مبادا در مورد ملت ایران به اشتباه بیفتند.ما هنوز کودتای ۲۸ امرداد علیه دولت ملی دکتر محمد مصدق و توسط امریکا و انگلیس را فراموش نکرده ایم. نیز به فکر تحمیل اپوزسیون دست ساز خود نباشند.

🔻و اما اپوزسیون دموکرات،ملی و وطن پرست ایران نیز باید اگاه باشد که رژیم به شدت فرسوده شده و ملت نیز به شدت به تنگ امده است.تنها ره رهایی #اتحاد و #همبستگی_ملی است.

🔻🔻دنیا در انتظار نمی نشیند تا رژیم اسلامی حاکم، به یاغی گری و اشوب منطقه ای و بین المللی ادامه بدهد. امریکا دیر یا زود تصمیم نهایی خود برای برخورد با رژیم حاکم بر ایران را خواهد گرفت و اپوزسیون مورد حمایت خود را وارد خواهد کرد.

🔻کمینه ۴۰ سال دیگر به درازا خواهد کشید تا ،دوباره از شر استبداد جدید رهایی پیدا نماییم. تا دیر نشده دست به کار شویم. هر گاه امریکا با سرنگونی اخوند های حاکم، رژیم مورد نظر را مستقر ساخت،نه از برابری قومی خبری خواهد شد،نه از دموکراسی و نه از عدالت اجتماعی.در واقع حکومت اقتدارگرای کنونی با نام و رنگ جدید و مدرن، تداوم پیدا خواهد کرد. تا دیر نشده فصل همبستگی را اغاز نماییم.

@heshmattabarzadi

دعوت #طبرزدی به #ائتلاف_ملی برای #گذار_از_جمهوری_اسلامی

16 ژانویه 2019

مصاحبه ایران گلوبال با #طبرزدی

14 ژانویه 2019

حشمت طبرزدي و پرسش و پاسخ در باره سقوط نظام آلترناتیو ، هواداران رضاپهلوی، فراخوان ها وزبان ملی

دعوت #طبرزدی به #ائتلاف_همگانی حول #هرم_همبستگی_ملی

13 ژانویه 2019

دعوت #طبرزدی از #اپوزیسیون برای #ائتلاف_همگانی حول #هرم_همبستگی_ملی برای #گذار_از_رژیم_جمهوری_اسلامی


%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: